• تعرفه نگهداری کالا در سردخانه در سال 94
  • تعرفه نگهداری کالا در سردخانه در سال 94 با افزایش 9% نسبت سال 93 اعلام شد. بر طبق این تعرفه ها که مشخصا قید شده که نسبت به سال گذشته 9% افزایش قیمت را نشان میدهد ، قیمت عمل آوری موز قید نشده و همینطور ذکر شده است که مبلغ مورد تایید برای قراردادهای حجمی حداکثر 1557 ریال می باشد! متن کامل را در این پست بخوانید
    • مدیر سایت
    • تعرفه نگهداری کالا در سردخانه      1394/07/25